Skargi i wnioski

Co może być przedmiotem skargi?

Przedmiotem skargi mogą być wszystkie uwagi dotyczące podejrzenia łamania lub naruszenia:

  • Zasad postępowania dotyczących Polityki Firmy
  • Praw interesariuszy
  • Przypadki związane z korupcją lub nielegalnymi transakcjami
  • Przepisów dotyczących ochrony środowiska
  • Praw człowieka lub niezgodnymi z prawem warunkami pracy w kontekście pozyskiwania surowców, diamentów i kamieni szlachetnych

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Firmy lub jej pracowników

Co może być przedmiotem wniosku?

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

O czym należy pamiętać?

O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem lub reklamacją, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Wymogi formalne skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i lokalu) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

UWAGA!

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jak i gdzie złożyć skargę lub wniosek?

Skargę lub wniosek można złożyć w siedzibie Firmy PZ Stelmach Sp. z o.o. pisemnie do Dyrektora Produkcji lub drogą elektroniczną, na adres: skargi@stelmach.pl

Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi 14 dni, licząc od dnia ich wpływu do Firmy.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

Po zakończeniu postępowania w sprawie skargi lub wniosku, wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się - w formie pisemnej - o sposobie załatwienia sprawy.

Deklaracja

Firma PZ Stelmach Sp. z o.o. zapewnia, iż powyższa procedura została opracowana i wdrożona w myśl ciągłego podnoszenia jakości naszych usług. Deklarujemy, że nie podejmiemy żadnych działań odwetowych na autorach skarg i wniosków.