POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej PZ Stelmach Sp. z o.o. pod domeną http://stelmach.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jestona źródłem obowiązków dla Użytkowników.

2.

Za każdym razem, gdy w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o:

a.

Użytkowniku należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego mogą być świadczoneusługi w ramach Serwisu;

b.

Stronie internetowej lub Serwisie należy przez to rozumieć stronę internetową pod domeną   http://stelmach.pl.

c.

Administratorze danych osobowych lub Administratorze należy przez to rozumieć PZ Stelmach Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Północnej 22, 45- 805 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000275847, o kapitale zakładowym w wysokości 2.192.000,00 zł, NIP 7542889545, REGON 16011198800000, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

3.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest PZ Stelmach Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Północnej 22, 45-805 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000275847, o kapitale zakładowym w wysokości 2.192.000,00 zł, NIP 7542889545, REGON 16011198800000, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

4.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

a.

pod numerem telefonu: +48 77 54 90 100,

b.

pod adresem e-mail: biuro@stelmach.pl,

c.

listownie na adres: ul. Północna 22, 45-805 Opole.

5.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wszczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

6.

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH
1.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej.

2.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora i przypisane im podstawy prawne są następujące:

a)

zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b)

rozpatrywanie skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c)

dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego

d)

archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

e)

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

f)

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

g)

obsługa zgłoszeń i innych wniosków, kierowanych do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie z wykorzystaniem danych Administratora dostępnych na Stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym zapewnienie rozliczalności podejmowanych działań.

3.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, w szczególności przez okres:

a)

analizy żądania Użytkownika zgłoszonego przed zawarciem umowy;

b)

w przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;

c)

dane zawarte w księgach i związanych z nimi dokumentach rozliczeniowych, w tym dowodach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego;

d)

dane uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia,

e)

dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że po stronie Administratora wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą (Użytkownika), lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.

Administrator danych osobowych może przekazywać dane następującym kategoriom odbiorców:

a)

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b)

podmiotom umożliwiającym Administratorowi danych osobowych dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c)

bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d)

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e)

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi rozliczeniowe;

f)

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne;

g)

podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora.

5.

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

III. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
1.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

a)

prawo dostępu do treści jego danych,

b)

prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania jego danych,

c)

prawo do przenoszenia jego danych,

d)

prawo wniesienia sprzeciwu,

e)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.

Użytkownik może skorzystać z uprawnień opisanych w pkt III.1. lit. a – e przesyłając do Administratora danych osobowych wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowej opisane w pkt I.4 niniejszej Polityki.

3.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

4.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
1.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez Administratora danych osobowych przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2.

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Szczegółowe informacje o tym, czym są pliki cookies, jakie dane są za ich pośrednictwem zbierane i do czego są one wykorzystywane znajdziesz w dostępnej na stronie Informacji o plikach cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.

Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.