REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA OBRĄCZEK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin korzystania z konfiguratora obrączek (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z konfiguratora umożliwiającego tworzenie zindywidualizowanych projektów obrączek, dostępnego na stronie pod domeną http://stelmach.pl.

2.

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z Konfiguratora, w tym do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.

Postanowienia Regulaminu mogą być wyłączone jedynie w drodze porozumienia zawartego przez Administratora z Użytkownikiem, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. DEFINICJE

Dla potrzeb Regulaminu ustala się definicje wykorzystywanych w jego treści następujących pojęć:

1)

Administrator – PZ Stelmach Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Północnej 22, 45-805 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000275847, o kapitale zakładowym w wysokości 2.192.000,00 zł, NIP 7542889545, REGON 16011198800000, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS;

2)

Użytkownik – każda osoba lub jednostka odwiedzająca Stronę internetową;

3)

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona pod domeną http://stelmach.pl;

4)

Konfigurator – konfigurator służący do projektowania obrączek dostępny na Stronie internetowej;

5)

Partner/Partnerzy – podmiot/podmioty, do którego/ych może udać się Użytkownik, celem złożenia zamówienia na realizację Projektu;

6)

Projekt – projekt obrączki/obrączek wykonany w Konfiguratorze przez Użytkownika;

7)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA
1.

Administrator udostępnia Użytkownikowi Konfigurator umożliwiający stworzenie zindywidualizowanego projektu obrączki dostosowanego do preferencji Użytkownika.

2.

Korzystanie z konfiguratora jest nieodpłatne.

3.

Projektowanie następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika wyboru spośród wariantów dostępnych w Konfiguratorze, następujących cech obrączki:

a.

profilu.

b.

wymiarów.

c.

rodzaju metalu szlachetnego.

d.

rodzaju rowków i nacięć.

e.

diamentów.

f.

graweru, w tym graweru indywidualnego np. zawierającego odcisk palca.

4.

Po zaprojektowaniu obrączki Użytkownikowi w Konfiguratorze wyświetlona zostanie sugerowana cena realizacji projektu u Partnera. Administrator zastrzega, że cena przedstawiana w Konfiguratorze może różnić się od ceny zaproponowanej przez Partnera. Cena wyświetlana w Konfiguratorze ustalana jest na dzień tworzenia Projektu, w tym z uwzględnieniem cen komponentów na ten dzień oraz stosowanej standardowo przez Partnerów marży, które to czynniki mogą ulegać zmianie, co może skutkować powstaniem rozbieżności pomiędzy ceną wyświetlaną w Konfiguratorze, a ceną rzeczywiście zaoferowaną przez Partnera. Ewentualne rozbieżności w zakresie ceny nie powodują powstania w stosunku do Administratora jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.

Konfigurator nie służy do składania zamówień na realizację Projektu u Administratora.

2.

Konfigurator nie służy do automatycznego składania drogą elektroniczną zamówień u Partnera.

3.

Po stworzeniu Projektu Użytkownik może kliknąć przycisk „Zamów obrączki”, wówczas wyświetlona zostanie lista województw, w których znajdują się sklepy Partnerów. Po wyborze przez Użytkownika Województwa wyświetlona zostanie lista Partnerów wraz z ich adresami. Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru konkretnego Partnera, Użytkownikowi zostanie wyświetlone podsumowanie tj. informacja o numerze konfiguracji, czyli numerze Projektu oraz nazwie i adresie Partnera. Dzięki numerowi konfiguracji Partner po wpisaniu do posiadanego systemu numeru konfiguracji będzie posiadał wszystkie informacje o Projekcie, mającym stanowić przedmiot zamówienia.

4.

Użytkownik ma możliwość pobrania w formacie PDF dokumentu zawierającego w szczególności informacje o parametrach obrączek, numerze konfiguracji, nazwie i adresie Partnera, dacie wygenerowania Projektu, sugerowanej cenie.

5.

Skorzystanie z Konfiguratora nie rodzi obowiązku zawarcia umowy dotyczącej realizacji Projektu ani po stronie Użytkownika ani po stronie Partnera lub Administratora.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1.

Informacje wyświetlane w Konfiguratorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

2.

Skorzystanie przez Użytkownika z Konfiguratora nie powoduje nawiązania pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem jakiegokolwiek stosunku prawnego związanego z realizacją Projektu, a tym samym nie rodzi po stronie Administratora zobowiązań z tego tytułu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.

odmówienie realizacji Projektu przez Partnera.

b.

zaoferowane przez Partnera warunki realizacji Projektu.

c.

realizację Projektu przez Partnera, w tym za niezgodność obrączek z Projektem, inne wady obrączek, nieterminowość realizacji Projektu, inne nieprawidłowości powstałe w toku realizacji Projektu.

3.

Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji Projektu Użytkownik powinien kierować względem podmiotu, któremu zlecił tę realizację

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Do korzystania z Konfiguratora nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.

2.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora może następować w związku z podejmowaniem przez Użytkownika innych aktywności, aniżeli korzystanie z Konfiguratora np. w sytuacji zgłoszenia błędów w działaniu Konfiguratora zgodnie z pkt VII Regulaminu, przy czym w takich sytuacjach zastosowanie mają regulacje Polityki prywatności, dostępnej na Stronie internetowej.

VII. ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
1.

Wszelkie błędy w działaniu Konfiguratora Użytkownik może zgłaszać drogą mailową na adres biuro@stelmach.pl lub drogą telefoniczną pod nr +48 77 54 90 100. W wiadomości należy szczegółowo opisać stwierdzoną nieprawidłowość oraz wskazać datę jej wystąpienia.

2.

Administrator niezwłocznie przystąpi do weryfikacji zgłoszonego problemu, a o jej wynikach poinformuje Użytkownika drogą mailową na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie o błędzie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

2.

Prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

3.

W sprawach nieuregulowanych wprost w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.